V laboratoři automobilových řídících systémů
V laboratoři automobilových řídících systémů

Co studovat

Bakalářský studijní program Mechatronika a magisterský studijní program Mechatronika nabízejí každý dva obory a to jak v presenční, tak i kombinované formě:


Lokomoční subsystém

Bakalářský studijní program

V rámci bakalářského studia se jedná o dva 3leté obory Mechatronické systémy a Automobilová elektronika. Uvedené obory mají první polovinu (tři semestry) společnou. Od čtvrtého semestru až do šestého se posluchači profilují též v odborných předmětech.

Absolventi bakalářského studijního oboru Mechatronické systémy získají znalosti potřebné pro práci se systémy s komplexní strukturou, které tvoří vzájemně propojené mechanické, elektrické a řídicí subsystémy.

Mají znalosti z oblasti měření, ze syntézy řídicích systémů, návrhu regulačních obvodů, přehled o vlastnostech a možnostech použití akčních členů a senzorů. Znalosti z mechaniky, měření a zpracování signálů jim umožňují řešit aplikační úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje.

Absolventi se uplatní při projekci, testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy. Mají přehled o metodách syntézy mechatronických systémů a ovládají nástroje počítačové podpory jejich návrhu.

Absolventi bakalářského studijního oboru Automobilová elektronika získají znalosti potřebné pro práci se systémy s komplexní strukturou, které tvoří vzájemně propojené mechanické, elektrické a řídicí subsystémy. Mají znalosti ze syntézy řídicích systémů, návrhu regulačních obvodů, přehled o vlastnostech a možnostech použití akčních členů a senzorů.

Znalosti strojírenství, měření a zpracování signálů jim umožňují řešit aplikační úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje. Absolventi se uplatní při širokém spektru činností v oblasti automobilní techniky, při provozu a údržbě mechatronických systémů automobilových vozidel s různými typy i řídicími strukturami jejich pohonů, dílčích subsystémů a jejich digitálního řízení. Mají přehled o metodách syntézy mechatronických systémů vozidel a ovládají nástroje počítačové podpory jejich návrhu.


3D model serva v ProEngineeru

Magisterský studijní program

V navazujícím 2letém magisterském studiu to jsou dva stejnojmenné obory. Zde jsou formou široké nabídky volitelných odborných předmětů vytvořeny podmínky pro další odbornou profilaci absolventů.

Absolventi magisterského studijního oboru Mechatronické systémy získají znalosti potřebné pro návrh mechatronic-kých systémů. Jsou schopni provést analýzu dynamických vlastností systémů s komplexní strukturou, přitom využívat metody matematicko-fyzikálního modelování a simulace dynamických systémů.

Ovládají prostředky počítačové podpory jejich návrhu. Znalosti z oblasti automatického řízení, aplikované mechaniky, elektroniky, mikroprocesorové techniky a zpracování signálů jim umožňují při syntéze řízení uvažovat dynamické vlastnosti systémů a zabývat se jejich změnou směrem k požadovaným užitným vlastnostem navrhovaného mechatronic-kého systému.

Disponují znalostmi o akčních členech, mají přehled o vlastnostech a řízení pohonů elektrických, hydraulických a pneumatických. Získají uplatnění ve výzkumu, vývoji, při návrhu a testování strojů a zařízení s vysokými užitnými vlastnostmi pro náročné výrobní technologie a operace.

Absolvent magisterského oboru Automobilová elektronika získá během studia nezbytné znalosti z matematiky, elektronických obvodů, informačních technologií, komunikačních technologií a speciální znalosti z aplikované elektroniky, zejména z oblasti analogových a číslicových elektronických obvodů, mikroprocesorové techniky, výkonových polovodičových systémů, měřicí elektroniky a konstrukce elektronických zařízení. Jsou schopni provést analýzu dynamických vlastností systémů s komplexní strukturou, přitom využívat metody matematicko-fyzikálního modelování a simulace dynamických systémů. Ovládají prostředky počítačové podpory jejich návrhu. Znalosti z oblasti automatického řízení, aplikované mechaniky a zpracování signálů jim umožňují při syntéze řízení uvažovat dynamické vlastnosti systémů a zabývat se jejich změnou směrem k požadovaným užitným vlastnostem navrhovaného mechatronického systému. Absolventi jsou připraveni na vývoj elektronických a řídicích systémů automobilů v návaznosti na konstrukční subsystémy vozidel. Znají problematiku konstrukce automobilu a jeho hnacích agregátů, dynamiku vozidel, metody řízení, senzorovou a diagnostickou techniku. Ovládají postupy návrhu mikroprocesorových řídicích systémů pro mobilní aplikace včetně výkonových akčních členů.